Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng?

18:18:45 - 13/09/2016 - admin

Hướng dẫn chi tiết nhất về cách kiện thẩm mỹ viện đã sửa mũi hỏng cho khách hàng. Cách bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 1

1. Xác định tranh chấp liên quan đến thẩm mỹ viện và khách hàng

Khách hàng muốn kiện thẩm mỹ viện làm hỏng, làm sai trong quá trình sửa mũi cho mình, cần phải căn cứ vào Luật khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội Việt Nam sửa đổi và ban hành năm 2009, có hiệu lực thi hành từ năm 2011.

Luật quy định rõ: “Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về khám bệnh, chữa bệnh; việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.” (theo Điều 79 – Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh)

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 2

Quy định dành cho khách hàng muốn tiến hành kiện tụng theo Điều 80 – Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh như sau:

“1. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh giữa các đối tượng sau đây:

  1. a) Người bệnh, người đại diện của người bệnh;
  2. b) Người hành nghề;
  3. c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 3

“2. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết như sau:

  1. a) Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp;
  2. b) Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
  3. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là 05 năm, kể từ khi sự việc xảy ra.”

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 4

Việc xác định sai lầm của thẩm mỹ viện cần phải thông qua Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh (Điều 73 – Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật)

§1 – Chia sẻ ngay kiến thức xác định tranh chấp với Thẩm mỹ viện lên Facebook

2. Xác định cụ thể sai phạm của thẩm mỹ viện hay khách hàng?

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 5

Những sai phạm theo luật mà thẩm mỹ viện có thể mắc phải khi sửa mũi hỏng bao gồm:

- Không “Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật” (Khoản 3, Điều 3 – Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)

- “Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.” (Khoản 2, Điều 6 – Các hành vi bị cấm)

- “Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu.” (Khoản 3, Điều 6 – Các hành vi bị cấm)

- “Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh.” (Khoản 6, Điều 6 – Các hành vi bị cấm)

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 6

- “Quảng cáo không đúng với khả năng, trình độ chuyên môn hoặc quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động; lợi dụng kiến thức y học cổ truyền hoặc kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về phương pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh.” (Khoản 7, Điều 6 – Các hành vi bị cấm)

- “Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề.” (Khoản 11, Điều 6 – Các hành vi bị cấm)

- “Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị.” (Khoản 1, Điều 10 – Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh)

- “Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan.” (Khoản 2, Điều 53 – Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 7

- Không thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 53 – Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Không “Có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị để có thể áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới.” (Khoản 1, Điều 70 – Điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam)

- Không “Được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cho phép áp dụng.” (Khoản 2, Điều 70 – Điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam)

Ngoài ra, nếu tiến hành kiện tụng, bạn cũng có thể bị thẩm mỹ viện kiện lại với các sai phạm của mình theo luật định.

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 8

Các trường hợp khách hàng sai phạm như sau:

- Không “Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.” (Khoản 1, Điều 15 – Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh)

- “Chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 của Luật này.” (Khoản 2, Điều 15 – Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh). P/s: Điều 12 – “Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” với trường hợp từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc và thủ thuật.

- “”

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 9

Thẩm mỹ viện có thể dựa vào các quy định sau để bảo vệ quyền lợi của mình:

- “Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến” (Khoản 1, Điều 34 – Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh)

- “Được đề nghị cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra tai biến đối với người bệnh” (Khoản 2, Điều 34 – Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh)

§2 – Chia sẻ ngay kiến thức xác định sai phạm của Thẩm mỹ viện lên Facebook

3. Các phương án giải quyết, bồi thường thiệt hại

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 10

Quy định về bồi thường thiệt hại được ghi rõ trong Điều 76 Luật khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- “Trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật.” (Khoản 1, Điều 76 – Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh)

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 11

- “Ngoài việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật.” (Khoản 2, Điều 76 – Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh)

- “Trường hợp xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 73 của Luật này thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại.” (Khoản 3, Điều 76 – Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh)

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 12

Mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

- “Việc xác định mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này được thực hiện theo quy định của pháp luật.” (Điều 77 – Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh.

§3 – Chia sẻ ngay các phương án giải quyết bồi thường thiệt hại với Thẩm mỹ viện lên Facebook

4. Các lưu ý liên quan

Bạn có thể tham khảo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh tại đây: Luật khám bênh, chữa bệnh trên website Bộ Tư Pháp

Tìm hiểm Luật Khiếu nại, Tố cáo tại đây: Luật khiếu nại, tố cáo trên website Bộ Tư Pháp

Làm sao kiện thẩm mỹ viện sửa mũi hỏng 13

Hy vọng với những thông tin tham khảo luật pháp trên, bạn đã có đầy đủ biện pháp để giải quyết nếu thẩm mỹ viện làm hỏng chiếc mũi của bạn nhưng từ chối trách nhiệm hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ.

Bạn nên đến những thẩm mỹ viện uy tín hàng đầu để thực hiện thẩm mỹ mũi, như vậy vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí sửa mũi, bởi tại Đông Á bạn nâng mũi một lần sẽ được bảo hành trọn đời.

THẨM MỸ VIỆN ĐÔNG Á

Hot line: 1900.6499
Điện thoại: 0466.51.44.66
Di động: 0968.77.88.66 / 0962.77.88.66
Địa chỉ:
– Hà Nội: 212 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và 75 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Hải Phòng: 378 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
– T.P Hồ Chí Minh: 69 đường 3 tháng 2, Quận 10, TP.HCM

► Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ lên Facebook ngay! 

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook